Suomen ev.lut. kirkon korkein päättävä elin kirkolliskokous oli koolla Turussa toukokuun toisella viikolla. Asialistalla oli viime vuoden tilinpäätösten lisäksi tärkeitä kirkon tulevaisuuteen tähtääviä asioita.

Tulevaisuusselonteko Siunauksen signaaleista oli tulevaisuusvaliokunta laatinut mietinnön, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Mietinnössä annettiin kirkkohallitukselle tehtäväksi:
- rohkaista seurakuntia hyödyntämään signaalihuonemetodia toimintansa kehittämisessä,
- pyytää piispainkokousta jatkamaan teologista työskentelyä siitä, mitä nykyajan hengellinen elämä on ja voisi tulevaisuudessa olla,
- pyytää kirkkohallitusta ottamaan huomioon päätöksenteossaan nuorten näkökulman nykyistä aktiivisemmin ja systemaattisemmin,

Toisena tulevaisuusasiana pistettiin alkuun seurakuntarakenteen muutoksen valmistelut. Tavoitteena on selvittää, miten kirkon rakenteita tulisi uudistaa, jotta sen perustehtävä ja laadukkaat palvelut kyettäisiin hoitamaan myös tulevaisuudessa kautta maan.

Avioliittokeskustelussa oli tällä kertaa kyse siitä, voidaanko pari vihkiä kirkolliseen avioliittoon, jos vain toinen puoliso kuuluu kirkkoon. Kirkkohallitus oli tehnyt siitä esityksen.
Lopullisessa äänestyksessä tuo olisi vaatinut ¾ määräenemmistön tullakseen hyväksytyksi. Kirkkohallituksen esitys sai 54 ääntä puolesta, 39 ääntä vastaan. Määräenemmistö olisi vaatinut 70 puoltoääntä. Näin esitys hylättiin. Lopputulos oli, että avioliittoon vihittäessä molempien puolisoiden on edelleen kuuluttava kirkkoon.

Kirkon talouden saaminen tasapainoon oli kokousviikon kolmas iso asia. Kirkon keskusrahaston tilikauden tulos vuodelta 2022 oli kolme miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousvaliokunta vaati etsimään pysyviä ratkaisuja, jotta ei tarvitsisi joka vuosi etsiä säästökohteita.

Myös vaalikampanjointiin otettiin kantaa. Vaadittiin tekemään seurakuntavaalien toteutumisesta kokonaisarvio ja arvioimaan onnistumisia ja epäonnistumisia, sekä esittämään kehittämisideoita.